forgetmenot11

Friday, November 25, 2005

งานวิจัยที่4

ประเด็นงานวิจัย
1. การใช้สื่อ e- book ช่วยสอน วิชา วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2. การสอนโดยใช้สื่อการืตูน Animation
3. การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชา วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
4. การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน
5. การใช้ CAI ในวิชาวงวจรไฟฟ้าเบื้องต้น
6. คู่มือการจัดระบบชองแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

0 Comments:

Post a Comment

<< Home